Направления на конференцията

Възобновяеми енергийни технологии

Термодинамика, топло-и масопренос

Повишаване енергийните характеристики на сгради и системи за ОВК

Фундаментална и приложна механика на флуидите

Многофазни течения и системи

Топлинен комфорт, качество на вътрешната среда

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

Електрохидравлични системи за задвижване и управление

Енергия и опазване на околната среда

Ядрени технологии

Контрол и управление на енергийните процеси

Дизайн и технологии за облекло и текстил

Иновативни влакна, материали и текстил