Катедра “Текстилна техника”                                                     Страница на катедрата

Катедра “Текстилна техника” осигурява инженерно-технически познания във всички направления на текстилната индустрия у нас. Тя разполага с висококвалифициран академичен състав, с богата материална база и специализирани софтуерни продукти за проектиране на текстилни изделия и облекла.

Обучението е по специалност „Проектиране и технологии за облекло и текстил” и се осъществява в образователно квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. По своя характер специалността е традиционна и масова, поради което е винаги актуална и търсена.

Обща характеристика на обучението:
През първите 4 семестъра в бакалавърската степен се изучават базови и общо инженерни дисциплини, които формират стабилен фундамент. Специализираните дисциплини включват всички области на текстилната и шевната промишленост – материалознание, технологии, машини, дизайн на изделия, проектиране на фирми. Характерна особеност на обучението е отсъствието на тясна специализация, която отговаря на целите на бакалавърската степен, а от друга страна дава възможност за реализация на младите инженери във всички области на многообразния текстилен сегмент. Учебните програми на дисциплините са съобразени с настоящите икономически условия и характеризират необходимите за степента знания.

Общата подготовка на магистъра по специалността се изгражда на базата на две групи дисциплини изучавани в рамките на първите два семестъра. Към първата група са включени два избираеми блока, чиято насоченост е към индустриалните отношения, проектното финансиране на фирмите, техническото законодателство, рекламната дейност и евродирективите. Втората група дисциплини са с икономическа насоченост: Маркетинг на облеклото и текстила, Мениджмънт на текстилни и шевни фирми, както и Управление на качеството. Изучаваните специализиращи дисциплини формират две магистърски програми – „Проектиране и технологии за облекло” и „Проектиране и технологии за текстил”.

Образователни цели:
Основната цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на облеклото и текстила. Акцентът е насочен към:

  • на съвременни знания и професионални компетенции;
  • разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването, както и продължаване на обучението в образователната и научна степен „доктор”;
  • възможност за включване при провеждането на научни и приложни изследвания;
  • развитие на обмена на студенти и преподаватели, чрез международни програми.
  • Реализация на завършилите специалността:
    Дипломираният инженер е подготвен да работи във всички области, изискващи висше образование по специалността в националната и световната икономика, свързани пряко или косвено с текстилната и конфекционната промишленост. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на облеклото и текстила, но и като машинен инженер, притежаващ нужните умения да използва, управлява и поддържа техника с различни области на приложение. Той може да заема различни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с дизайна на текстил и облекло, педагогическа работа и изследователска дейност.