Катедра “Топлинна и хладилна техника”

Една от най-старите и привлекателни специалности в Техническия университет е Топлотехниката. Енергийните проблеми и непрекъснатото търсене на нови технически решения за снижаване на разхода на топлина и алтернативни източници на енергия осигуряват непреходността и актуалността на тази специалност.

Студентите се подготвят за проектиране, анализ и експлоатация на енергийно ефективни и екологосъобразни системи и съоръжения за отопление, вентилация и климатизиране на сгради, за производство на изкуствен студ, охлаждане и замразяване; топло- и масообменни системи и апарати за широк спектър от индустриални технологии; системи за оползотворяване енергията на възобновяемите източници като слънцето, геотермалните води, вятъра и др.

Обучението на студентите се изгражда върху три групи дисциплини: общоинженерни, общотоплотехнически и специални топлотехнически.

Общата инженерна подготовка, включваща знания по Математика, Химия, Физика, Материалознание, Конструиране на машини, Механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Електротехника, Информатика, Чуждоезиково обучение, дава възможност на студента да решава широк кръг основни задачи от областта на машинното инженерство.

Общотоплотехническата подготовка включва знания по фундаменталните за топлотехниката дисциплини, като Механика на флуидите, Термодинамика и Топлопренасяне, Топлообменни апарати, Горивна техника и технологии, Помпи, компресори и вентилатори, Основи на ядрената техника, Топлотехнически измервания и уреди, Топлоснабдяване и газоснабдяване и др.

Върху тази база знания се изгражда и последната - специализиращата част, в която основно място заемат дисциплините Отоплителна техника, Хладилна техника, Сушилна техника, Кондициониране на въздуха, Промишлена вентилация и обезпрашаване, Масообменни уредби, Хладилни инсталации, Основни технологии и инсталации, Топлинно стопанство, Регулиране и управление на топлинни процеси, Възобновяеми енергийни източници, Инженерна икономика, Инженерна екология.

Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели с изявен опит в научните изследвания и практиката.

В учебния процес се използва съвременна компютърна техника с достъп до Интернет. Катедра “Топлинна и хладилна техника”, в която се осъществява основното обучение по специалността, поддържа сътрудничество чрез международни проекти със световно известни университети от Англия, Германия, Холандия, Испания, Белгия и Чехия, по които се обменя опит в областта на образованието и се осигуряват възможности за специализация на дипломанти, магистри и докторанти.

Успешно завършилите са търсени като инженери по топлинна и хладилна техника за научно-изследователската сфера, проекто-конструкторската дейност, промишленото производство и търговско-представителна дейност на наши и чужди фирми.