Катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика”

Страница на катедрата

Студентите от ”Топлоенергетика и ядрена енергетика” получават:

  • общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, изчислителната техника и програмирането, механиката, съпротивлението на материалите, електротехниката и електрониката, механиката на флуидите, техническата термодинамика и топлопренасянето;

  • знания по машиностроителните и енергомашиностроителните материали, основите на стандартизацията и изискванията за разработване и оформяне на техническа документация;

  • знания относно методите и приложението им при изчисляване и конструиране на топло- и ядрено енергийни системи и съоръжения, технологията на обработване и използване на горивата, топлоснабдяването и газоснабдяването, вторичните енергийни ресурси;

  • знания по основите на икономиката и мениджмънта на топло- и ядрено енергийните предприятия, охраната на труда и опазване на околната среда;

  • знания за технологичните процеси и управлението им на основните и спомагателни съоръжения в Топлоелектрическите централи (ТЕЦ), Атомните електрически централи (АЕЦ), Топло- и газоснабдителните системи (ТГС), Промишлените топлоенергийни стопанства (ПТС);

  • знания относно методите за контрол, анализ и управление на енергийната ефективност на ТЕЦ, АЕЦ, ТГС и ПТС.

  • Завършилите специалност ”Топло- и ядрена енергетика” могат да работят във всички отрасли на националната икономика на длъжности, изискващи висше образование по същата специалност и да извършват проучвателна, конструкторска, проектантска, производствена, експлоатационна, монтажна, ремонтна и мениджърска дейност. Получената подготовка позволява заемане на нормативно сравняеми длъжности и в други страни от Централна и Източна Европа, включително и в страните-членки на Европейската общност.