Катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”

Страница на катедрата

Студентите от специалността “Хидравлична и пневматична техника” получават широка общообразователна и общотехническа подготовка, която им позволява да се справят в бъдеще успешно с решаването на общоинженерни задачи. За тази подготовка съдействат множество катедри на Технически университет-София.

Същевременно обучението по специалността включва и специална подготовка, която осигурява на бъдещите инженери-бакалаври по “Хидравлична и пневматична техника” възможността да извършват компетентно проектантска, конструкторска, организационно-производствена, обслужваща, търговска и управленческа дейности навсякъде, където тази техника намира приложение. Тази подготовка се провежда от катедра ”Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която разполага с много добре подготвени преподаватели и научни работници и богата лабораторна и научно-изследователска база. Катедрата поддържа договорни отношения и контакти по учебна и научно-изследователска тематика с редица европейски университети.

Хидравличните и пневматичните машини, елементи и системи за задвижване, управление и автоматизация, лопатъчните помпи, компресори и вентилатори, водните турбини и хидромеханичните съоръжения практически намират приложение във всички стопански отрасли: машиностроене, енергетика, металургия, транспорт, строителство, минна, химическа и хранително-вкусова промишленост, селско, комунално и битово стопанство, екология. Това гарантира широко поле за реализация и изява на завършилите специалността “Хидравлична и пневматична техника”, които могат да работят в машиностроителни заводи, проектантски и монтажни организации, бази за техническо развитие и внедряване, ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ, държавни и частни фирми, проектиращи, произвеждащи, монтиращи, поддържащи и продаващи хидравлична и пневматична техника.